Политика за поверителност и използване на бисквитки (cookies)

1. Данни за администратора на лични данни
Млечни Продукти Тракия ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG201227047, със седалище и адрес на управление: България, гр. Хасково 6300, Северна индустриална зона, к-с Сердика, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).Интернет страницата http://www.bmk.bg се притежава и управлява от Млечни Продукти Тракия ЕООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.Данни за контакт с администратора
Тел.: +359 89334653
Имейл: bmk_haskovo_ltd@yahoo.com

2. Цел
Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които Млечни Продукти Тракия ЕООД в качеството си на администратор обработва лични данни на потребители на сайта на дружеството и на националния телефон на потребителя, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Млечни Продукти Тракия ЕООД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Млечни Продукти Тракия ЕООД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

3. Принципи на обработване.
Правно основание
Защитата на личните данни е приоритет на Млечни Продукти Тракия ЕООД. Млечни Продукти Тракия ЕООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. Млечни Продукти Тракия ЕООД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Млечни Продукти Тракия ЕООД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи. Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Млечни Продукти Тракия ЕООД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно Млечни Продукти Тракия ЕООД да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.Млечни Продукти Тракия ЕООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4. Лични данни
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

5. Цели за обработване на лични данни
Млечни Продукти Тракия ЕООД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му. Млечни Продукти Тракия ЕООД обработва лични данни на потребители на сайта и на националния телефон на дружеството, когато чрез формата за контакт на сайта, по имейл или телефон е подадено запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител. Обработването на лични данни е с цел:Млечни Продукти Тракия ЕООД да отговори и предприемане действия по подаденото запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител; Млечни Продукти Тракия ЕООД да поддържа отчетност относно подадените запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребители, вкл. за целите на контрол и надзор от страна на публични органи и производствата пред тях.Когато се касае за подаване на запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребител чрез националния телефон на потребителя, Млечни Продукти Тракия ЕООД може да записва разговора с посочените тук по-горе цели, както и с цел подобряване на качеството на обслужване на потребителите. Млечни Продукти Тракия ЕООД предупреждава потребителите за записването на разговора чрез автоматизирано съобщение преди свързването с оператор.Със съгласие на потребителя, или когато е допустимо по закон, Млечни Продукти Тракия ЕООД може да използва личните данни на потребители, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини и оферти. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.

6. Категории обработвани лични данни
Млечни Продукти Тракия ЕООД обработва следните категории лични данни на следните лица – потребители на сайта и на националния телефон на дружеството:За физически лица, които са подали запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал Млечни Продукти Тракия ЕООД обработва личните данни, които самият потребител доброволно е посочил във формата за контакт, телефонния разговор, имейла или друга кореспонденция с дружеството (и така е дал съгласие за обработването им). Дружеството изисква от потребителя име, телефон и адрес за връзка като минимум за извършване на проверка и изготвяне на отговор до потребителя.Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Млечни Продукти Тракия ЕООД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в съответното запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал.

7. Бисквитки (cookies)
Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.Интернет страницата на Млечни Продукти Тракия ЕООД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на Млечни Продукти Тракия ЕООД, както и когато потребителят продължи да използва сайта на Млечни Продукти Тракия ЕООД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на Млечни Продукти Тракия ЕООД, съотв. на националния телефон на потребителя.Интернет страницата на Млечни Продукти Тракия ЕООД може да използва както бисквитки на Млечни Продукти Тракия ЕООД (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на Млечни Продукти Тракия ЕООД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на Млечни Продукти Тракия ЕООД (First Party Cookies) за следните цели:Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)За Млечни Продукти Тракия ЕООД е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на Млечни Продукти Тракия ЕООД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.Функционални бисквитки (Functionality Cookies)Функционалните бисквитки позволяват на Млечни Продукти Тракия ЕООД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на Млечни Продукти Тракия ЕООД изтичат и се изтриват автоматично след 1 (един) месец, с изключение на следните бисквитки:бисквитки от cookie лентата, които могат да се съхраняват до 3 години;бисквитки за целите на Google Analytics, които могат да се съхраняват до 2 години съгласно функционалностите, правилата и политиките на Google Analytics.С влизането на сайта на Млечни Продукти Тракия ЕООД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на Млечни Продукти Тракия ЕООД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на Млечни Продукти Тракия ЕООД могат да станат недостъпни или неналични.Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.Млечни Продукти Тракия ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.

8. Мерки за сигурност
Млечни Продукти Тракия ЕООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.Всички представители и служители на Млечни Продукти Тракия ЕООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни. Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Млечни Продукти Тракия ЕООД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя Млечни Продукти Тракия ЕООД може да предоставя личните данни на тези потребители на: (а) служители на дружеството в отдела му по контрол на качеството и отдел „Маркетинг“; (2) служители на дружеството на мениджърски позиции, а именно директор на производствен отдел, директор на търговски отдел, директор на логистичен отдел и съответния регионален търговски мениджър, според случая; (3) външни консултанти на дружеството с оглед защита на легитимните му интереси; (4) държавни органи при упражняване на техни правомощия и за целите на съответните производства пред тези органи.За случаите, в които Млечни Продукти Тракия ЕООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

9. Срокове за съхранение
Млечни Продукти Тракия ЕООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.Млечни Продукти Тракия ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени оплаквания, рекламации, жалби и други сигнали относно продукти на дружеството незабавно след изтичане на законовите срокове за извършване на проверки от административен орган, за налагане на санкции за спазване на законодателството, вкл. това по защита на потребителите и защита на конкуренцията, и за предявяване на правни (съдебни/извънсъдебни) претенции от страна на потребител срещу дружеството.

10. Права във връзка с личните данни
Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време:
(1) право на достъп до личните им данни, обработвани от Млечни Продукти Тракия ЕООД;
(2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от Млечни Продукти Тракия ЕООД;
(3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента;
(4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му, когато има законови основания за това;
(5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.Млечни Продукти Тракия ЕООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

11. Влизане в сила и актуализация
Тази политика влиза в сила на 21/04/2023 г. Млечни Продукти Тракия ЕООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка Млечни Продукти Тракия ЕООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.